Novinky

Požární dohled

Pro pořadatele společenských akcí zajistíme požární dohled osobami s dlouholetou praxí a příslušnou odbornou způsobilostí.

Odborná způsobilost OZO nebo technik PO, kteří mají zároveň i profesní kvalifikaci – Strážný.

Službu zajišťujeme přímo pro organizátora akce nebo pro pořadatelskou agenturu.

Požární dohled na kulturních a společenských akcích

Zajištění požárního dohledu při kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

 1. Osoby zajištující požární dohled působí na společenské akci jako velitel a členové preventivní požární hlídky (dále jen PPH).
 2. Na akci dorazí 2 hod. před jejím začátkem a v návaznosti na legislativní požadavky provedou nutná opatření vedoucí k jejímu bezpečnému zahájení.
 3. V součinnosti s ostatními členy PPH zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek k zabezpečení požární ochrany před zahájením, v průběhu, při přerušení a po ukončení akce.
 4. Odchází cca 1 hod. po ukončení akce.

Cena obsahuje:

 1. Kompletní požární hlídka (velitel + 2 členové) vybaveni radiostanicemi a označeni visačkou, jmenovkou – POŽÁRNÍ HLÍDKA. Oděv je vždy volen v návaznosti na charakter akce.
 2. Písemně zpracované tematické plány odborné přípravy a jmenování jednotlivých členů PPH (před začátkem akce předány zástupci objednatele).
 3. Písemná zpráva o zajištění požárního dohledu.
 4. Zápůjčka vlastních věcných prostředků požární ochrany (3 ks. přenosných hasicích přístrojů práškových 6 kg) – v případě použití k hašení je objednateli účtován poplatek za jejich doplnění 400 Kč/ks.
 5. Provizorní požárně bezpečnostní značení, kterými jsou (v případě potřeby) označeny únikové východy a únikové cesty (značení je vždy prováděno tak, že nedochází k sebemenšímu poškození vybavení prostor – „praporkové značení“).

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Požární dohled – Společenské a kulturní akce

Zajištění požárního dohledu prostřednictvím profesionální tří členné požární hlídky. Včetně zpracování a předání dokumentace oprávněné osobě organizátora.

1000 Kč,-/hod od 500 Kč,-/hod. – kompletní hlídka 

K níže uvedeným cenám je potřeba pouze přičíst celkové paušální náklady na dopravu, předání příslušných protokolů a faktur (osobní, elektronické nebo doporučeně prostřednictvím ČP).

Viz ceník služeb.

Dle platné obecně závazné vyhlášky obce Praha, č. 15/2003 – zabezpečení požární ochrany při kulturních akcích je organizátor akce povinen:

§ 3

Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích

(1) Organizátoři akce, kteří jsou právnickými osobami nebo fyzickými osobami vykonávajícími podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů, jsou povinni zřídit preventivní požární hlídku (dále jen “požární hlídka”) a pokud to vyžaduje povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, zabezpečení evakuace osob), zřídit větší počet požárních hlídek. Požární hlídka je složena z VELITELE A NEJMÉNĚ DVOU ČLENŮ.

(2) Organizátor akce je povinen zajistit, aby:

činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu*, )

byly vymezeny úkoly požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny tak, aby je bylo možné velitelem a členy požární hlídky obsáhnout a byly stanoveny vždy ke konkrétní fyzické osobě,

byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky, v případě většího počtu požárních hlídek i mezi veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací.

(3) Organizátor akce je povinen seznámit odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se zabezpečením požární ochrany:

účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, dále pak upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky či prezentace akce),

osoby podílející se na zabezpečení akce (např. požární hlídky, pořadatelská služba),

účinkující (např. osoby zajišťující program a vystoupení, prodejci včetně všech osob zajišťujících pro ně technické zázemí; dále jen “účinkující”). ……

Více zde:

http://www.pozarni-prevence.eu/obecne-zavazna-vyhlaska-obce-praha-c-152003-zabezpeceni-pozarni-ochrany-pri-kulturnich-akcich/

Postihy za nedodržení vychází z § 29 Předpisu č. 131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze (pokuta do výše 200 000 Kč) a z § 76 Zákona 133/1985 Sb. Zákona o požární ochraně (pokuta až do výše 500 000 Kč.)

*Odbornou přípravu preventivních požárních hlídek může dle zákona 133/1985 Sb. provádět pouze odborně způsobilá osoba v požární ochraně.

Službu je potřeba objednat nejpozději 24 hod. před začátkem akce!

Napište Váš dotaz

 

Pro majitele nebo správce objektu zajistíme střežení objektu jako náhrady nefunkčnosti požárně bezpečnostních zařízení (technická odstávka, porucha, plánovaná údržba, apod.)

Službu zajišťujeme přímo pro vlastníka nebo správce nemovitosti, eventuálně pro agenturu zajištující ostrahu majetku klienta.

Střežení objektu jako náhrady nefunkčnosti požárně bezpečnostních zařízení (technická odstávka, porucha, plánovaná údržba, apod.)

 1. V průběhu služby provedeme odbornou přípravu dalších vybraných členů PPH (zaměstnanci vlastníka nebo správce).
 2. Osoba zajištující střežení objektu působí na objektu jako velitel preventivní požární hlídky (dále jen PPH).
 3. V součinnosti s ostatními členy PPH a dle charakteru a typu nefunkčního požárně bezpečnostního zařízení jsou prováděny pravidelné nebo nepřetržité kontroly vybraných prostor.
 4. Součástí služby je zápis do požární knihy a písemný protokol obsahující seznam organizačních opatření.

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Požární hlídka – Nefunkční PBZ

Zajištění požárního dohledu prostřednictvím OZO v PO (včetně odborné přípravy ostatních členů PPH)

400 Kč,-/hod 300 Kč,-/hod.


Zajištění požárního dohledu prostřednictvím technika PO (včetně odborné přípravy ostatních členů PPH)

350 Kč/,-/hod 250 Kč,-/hod

K níže uvedeným cenám je potřeba pouze přičíst celkové paušální náklady na dopravu, předání příslušných protokolů a faktur (osobní, elektronické nebo doporučeně prostřednictvím ČP).

Viz ceník služeb.

Napište Váš dotaz

 

Máte vlastní požární hlídky a potřebujete zajistit jejich proškolení a příslušnou dokumentaci? I toto je možné. Připravíme Vám kompletní „papírové“ podklady a proškolíme Vaše pracovníky tak, aby mohli samostatně vykonávat funkci v požární hlídce.

Pro více informací pokračujte zde.

Reference

V regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Revize provádíme VŽDY s platným oprávněním a pojištěním odpovědnosti vztahující se k technicko - organizační činnosti v požární ochraně.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.