Novinky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek I.

Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami výhradně pro nákup zboží a služeb v internetovém obchodu provozovaného na internetových stránkách www.pozarni-prevence.eu s využitím procesu objednávky.
2. Prodávající, provozovatel obchodu a dodavatel zboží je osoba samostatně výdělečně činná Matyáš Kalenda, sídlem Kurzova 2391/9, Praha 5. Matyáš Kalenda je rovněž zodpovědná osoba za provoz obchodu.

IČO: 49691074

DIČ: CZ7509251475

Datová schránka: pvc5fny

Zapsán v registru finančního úřadu pro Prahu 5, Peroutkova 61, čj. 267832 /00/005901/4875

Telefonní kontakt: + 420 776 638 919 (provozovatel)

+ 420 777 312 705 (výdejní místo)

Prodejce není plátce DPH!

3. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Aktuální obchodní podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách www.pozarni-prevence.eu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

4. Kupující může být spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel je každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

5. Předmětem podnikání Požární prevence – Matyáše Kalendy, jsou následující činnosti:

Poradenství v oblasti požární ochrany

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Činnosti v oblasti informačních technologií

6. Obchodní podmínky jsou pro Prodávajícího i Kupujícího závazné a jsou povinni se jimi řídit.

7. Kupní smlouva: Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Článek II.

Prodej zboží

1. Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat zboží oproti úhradě jeho kupní ceny.

2. Prodej zboží mezi Kupujícím a Prodávajícím probíhá prostřednictvím elektronického obchodu provozovaném na webových stránkách www.pozarni-prevence.eu.

3. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat se Prodávající zavazuje nakládat se všemi informacemi poskytnutými Kupujícím v souvislosti s prodejem zboží jako s přísně důvěrnými a zavazuje se, že tyto informace neposkytne neoprávněné osobě.

4. Vlastnictví zboží přechází na Kupujícího dnem úhrady kupní ceny zboží v plné výši. Do té doby je zboží majetkem Prodávajícího. Převzetím zboží či podpisem převzetí zboží (v případě obchodů uzavřených prostřednictvím elektronického obchodu) Kupující zároveň akceptuje Obchodní podmínky.

5. Prodávající je oprávněn neakceptovat objednávku bez jakýchkoliv postihů ze strany Kupujícího, pokud by se tím zavázal k nemožnému plnění, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými pravidly.

6. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečném a opodstatněném případě nesplnit závazek dodat zboží a to bez jakýchkoli postihů ze strany Kupujícího, a to pokud se po uzavření obchodu dodatečně zjistí, že zboží není dostupné, i v případě, že byl požadovaný obchod již uzavřen. V takovém případě Kupující bezodkladně obdrží zprávu o uvedené skutečnosti. V případě úhrady zboží Kupujícím dojde k vrácení kupní ceny zboží Kupujícímu v plné výši.

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a náklady takto vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Článek III.

Ceny a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje uhradit za dodané zboží kupní cenu.

2. V případě objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu jsou platné ceny v tomto internetovém obchodu uvedené.

3. Způsob úhrady kupní ceny za zboží při nákupu v internetovém obchodě na adrese www.pozarni-prevence.eu je stanoven dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím. Jedná se o tento způsob úhrady ceny zboží:

bankovním převodem z účtu Kupujícího na účet Prodávajícího a to před odesláním zboží Prodávajícím na základě výzvy k platbě vystavené Prodávajícím a zaslané formou e-mailu Kupujícímu. Zboží bude expedováno až po připsání částky na účet Prodávajícího.

4. Prodávající je spolu s předáním zboží povinen vystavit řádný daňový doklad a předat jej Kupujícímu.

5. Prodávající je povinen informovat Kupujícího o změně platebních podmínek zejména v souvislosti se způsobem doručení. V případě, že nedojde v důsledku této změny k dohodě mezi Prodávajícím a Kupujícím, má tento nárok na odstoupení od smlouvy bez STORNO poplatku (viz čl. VI odst. 1).

Článek IV.

Doprava zboží

1. Matyáš Kalenda – Požární prevence se zavazuje dodat zákazníkovi zboží objednané na portálu www.pozarni-prevence.eu případně prostřednictvím telefonické či elektronické objednávky na adresu, kterou zákazník uvedl jako místo doručení v procesu objednávky.

2. Při objednávce se shodným místem v rámci doručení je poskytována doprava v rámci České republiky zdarma.

3. Doručení na území ČR zdarma, přičemž rozvoz zboží je realizován osobně jednou týdně a to vždy v poslední pracovní den týdne nebo dle telefonické dohody eventuálně přepravní službou 1 x týdně.

4. V případě poškození zboží na základě přepravy zásilky přepravní společností, je nutné o uvedené skutečnosti informovat společnost Požární prevence na emailu matyaskalenda@pozarni-prevence.eu i přepravce a sepsat zápis o škodě, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí poškozené zásilky dopravcem. V případě reklamace je nutné uchovat obal, ve kterém byla zásilka zaslána.

5. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o stavu objednávky, způsobu a čase doručení a platebních podmínkách.

6. Prodávající si vyhrazuje právo změnit zvolený typ platby a dopravy v procesu objednávky přes internetový obchod na adrese www.pozarni-prevence.eu v případě, že by byl zvolený druh platby či dopravy pro Prodávajícího zvláště nevýhodným. V takovém případě je Prodávající povinen o této změně Kupujícího informovat. V případě, že Kupující není ochoten změny akceptovat a nedojde k vzájemné dohodě, je Prodávající oprávněn od smlouvy bez jakýchkoli sankcí odstoupit.

Článek V.

Záruční lhůta, záruka na zboží, právo na vrácení zboží

1. Právo na vrácení zboží do 14 dnů od koupě zboží se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.pozarni-prevence.eu. Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží od přepravce jej vrátit bez uvedení důvodu, avšak pouze za podmínky, že zboží je vráceno kompletní, zjevně nepoužité a nepoškozené (včetně původních obalových materiálů) a dále jsou k uvedenému zboží předloženy doklady o koupi, tj. paragon nebo faktura, a průvodní dopis s číslem účtu Kupujícího. Při splnění uvedených podmínek se Prodávající zavazuje zboží převzít zpět a vystavit Kupujícímu dobropis. Celá kupní cena za zboží bude Kupujícímu poukázána převodem účet. Vrácené zboží není možné zaslat na dobírku.

2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a v průběhu zákonné záruční lhůty, která je uvedena v záručním listě přiloženém k prodávanému zboží. Záruční lhůta je stanovena v délce 24 měsíců a počíná plynout od data převzetí zboží Kupujícím a prodlužuje se o dobu, kdy bylo zboží v opravě. V případě záruční výměny se záruční doba neprodlužuje. Záruka v délce 24 měsíců se nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho součásti způsobené obvyklým užíváním. Uvedenou záruku nelze nárokovat, pokud z povahy zboží vyplývá, že jeho životnost, nebo životnost jeho částí (např. baterie apod.) je kratší než záruční doba, a to i v případě, pokud při obvyklém užívání dojde k celkovému opotřebení prodané věci ještě před uplynutím záruční doby. V takovém případě se nejedná o vadu zboží.

Článek VI.

Odstoupení od smlouvy

1. Storno objednávky a odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy je možné za určitých podmínek:

Storno objednávky před expedicí zboží ze skladu prodávajícího:

Kupující provede storno buď zasláním e-mailu na matyaskalenda@pozarni-prevence.eu, nebo telefonicky na kontaktním čísle. Následně bude zaslána zpráva o úspěšném stornování objednávky. Pokud již byla částka za zboží uhrazena, bude Kupujícímu poukázána převodem na účet. V tomto případě nebude účtován žádný storno poplatek.

Bezdůvodné storno, nepřevzetí zboží:

V případě, že zboží již bylo odesláno a Kupující objednávku stornuje výše uvedenými způsoby, zboží nepřevezme, odmítne zboží převzít ve stanovené úložní lhůtě od dopravce či doručitele, nebo zásilka nemohla být doručena z důvodu neoznačené schránky či zvonku, mu bude účtována smluvní pokuta ve výši 300,- Kč a náklady na dopravu a balné. Tato pokuta bude požadována výhradně na Kupujícím a případně vymáhána dle platných zákonů České republiky.

Storno objednávky zboží, objednávaného na základě potvrzení Kupujícího od externího dodavatele, či vyráběného na zakázku:

V těchto případech, kdy se jedná o zboží, které není běžně skladem, bude Kupujícímu účtována smluvní pokuta ve výši 100% ceny objednaného zboží a případné náklady na dopravu a balné. Tato pokuta bude požadována výhradně po Kupujícím a případně vymáhána dle platných zákonů České republiky.

2. Právo na odstoupení od smlouvy na poskytování služeb bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí plnění nemůže Kupující uplatnit v případě, že bylo započato s jejich plněním s jeho souhlasem před uplynutím lhůty 14 dnů (ustanovení §1837 odst. a) Občanského zákoníku).

3. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že došlo k výrazné změně v dodacích a platebních podmínkách, z kterých pro něj vzniklo zjevně nevýhodné plnění, a na změně objednávky se s Kupujícím nedohodl (viz čl. IV odst. 6.).

Článek VII.

Reklamační řád

1. Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujících v reklamačním řízení a při uplatnění práva na vrácení/výměnu nepoškozeného zboží.

2. Postup pro uplatnění reklamace v záruční době:

Po zjištění závady Kupující kontaktuje Požární prevenci – Matyáše Kalendu, e-mailem na matyaskalenda@pozarni-prevence.eu nebo telefonicky na čísle 776 638 919.

Pokud se jedná o vadu, kterou je možné odstranit, má Kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění.

Pokud se jedná o vadu, kterou není možné odstranit, má Kupující právo na výměnu zboží anebo vrácení peněz.

Pokud se na výrobku opětovně vyskytla stejná vada po opravě, anebo větší počet vad vzájemně nesouvisejících současně, má zákazník po dobu záruční lhůty rovněž právo na výměnu zboží anebo vrácení peněz. Opětovný výskyt vad po opravě znamená stav, když se stejná vada znovu vyskytne po alespoň dvou předešlých opravách (v zájmu urychleného vybavení reklamace doporučujeme, aby Kupující měl písemné potvrzení ze servisu o třetím výskytu té samé vady). Za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé spolu nesouvisející odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání.

Reklamované zboží včetně dokladu o zaplacení Kupující doručí do sídla podnikání (Kurzova 2391/9, Praha 5).

V sídle podnikání je o reklamaci sepsán reklamační list, ke kterému jsou přiloženy kopie prodejních dokladů, dále záruční list a přesný popis závady.

Následně je zboží na náklady Prodávajícího dopraveno do autorizovaného servisu, kde proběhne oprava nebo výměna (v závislosti na závadě). Záruční oprava je oprava zdarma v režii Prodávajícího.

Autorizovaný servis je povinen opravit či vyměnit vadné zboží nejpozději do 30-ti kalendářních dnů. Pokud tento termín nedodrží, vzniká zákazníkovi zákonný nárok na odstoupení od kupní smlouvy.

Po opravě zboží vyzve Prodávající Kupujícího prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na reklamačním listě k vyzvednutí opraveného zboží, případně na vlastní náklady zašle opravené zboží zpět Kupujícímu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech

vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba porušením ochranných pečetí a nálepek pokud se na zboží nacházejí, např. i poškozením při přepravě (porušení zboží při přepravě je nutné řešit přímo s dopravcem),

používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy podmínkám určeným pro provoz, užívání či skladování reklamovaného zboží,

neodbornou instalací, zacházením, obsluhou či zanedbáním péče o zboží,

zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení Prodávajícího,

zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN,

zboží bylo poškozeno působením vyšší moci.

3. Reklamační řád je zveřejněn na webových stránkách internetového obchodu www.pozarni-prevence.eu.

4. Reklamované zboží není možné zaslat na dobírku!

5. Nutné náklady, vzniklé v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady, hradí v případě oprávněné reklamace Prodávající.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud tyto Obchodní podmínky nebo Kupní smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění a zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění.

2. Znění těchto Obchodních podmínek je pro obě smluvní strany závazné.

3. Novější Obchodní podmínky ruší podmínky vydané dříve. Aktuální Obchodní podmínky jsou vždy zveřejněny na webových stránkách www.pozarni-prevence.eu. Právní vztahy založené na základě podmínek se posuzují vždy podle podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

4. Obchodní podmínky OSVČ Matyáš Kalenda – Požární prevence, sídlem Kurzova 2391/9, Praha 5. Zapsán v registru finančního úřadu pro Prahu 5, Peroutkova 61, čj. 267832 /00/005901/4875:

jsou platné ode dne 11. 2. 2017.

Reference

V regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Revize provádíme VŽDY s platným oprávněním a pojištěním odpovědnosti vztahující se k technicko - organizační činnosti v požární ochraně.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.