Novinky

Hasicí přístroje

Postavili nebo zrekonstruovali jste rodiny dům nebo chatu? Máte vlastní provozovnu – prodejnu, kancelář, dílnu nebo restauraci? Staráte se o správu bytového domu?

Práškový 2 kg KovoslužbaPokud ano? Tak už asi víte, že máte ze zákona o požární ochraně povinnost zajistit vybavení všech těchto prostor tzv. věcnými prostředky požární ochrany, konkrétně přenosnými hasicími přístroji.

Pokud si hasicí přístroj (e) nepořídíte, riskujete nejen poměrně vysokou pokutu při případné kontrole státního požárního dozoru (až do výše 500 000 Kč).

Více zde .....

, ale zejména to, že v případě požáru můžete přijít doslova o VŠE!

Pokud spoléháte na pojištění majetku.  Podívejte se, jestli je ve Vaší pojistné smlouvě klauzule o tom, že Vám pojistka bude vyplacena i v případě, že neplníte legislativní požadavky vtahující se k povinnostem fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany.

Pokud by tam i byla, tak vězte, že Vám žádný kus papíru nevrátí eventuální ztrátu na životech a zdraví Vašich blízkých, které jste mohli uhašením požáru v počáteční fázi sami zabránit.

Možná si teď říkáte, že by opravdu nebylo od věci zajet do nějakého hobby marketu, nebo se podívat na internetové srovnávače zboží a nějaký hasicí přístroj zakoupit.

Upřímně, nekupujete kus nábytku!

Kupujete konkrétní typ vyhrazeného věcného prostředku požární ochrany.

Ne že by Vám hasičák v kamenném obchodě nebo eShopu např. s auto doplňky neprodali. Naopak, prodají Vám ho velmi rádi. Proč ne, je to pro ně byznys.

Možná Vám doporučí (dle jejich názoru) vhodný typ hasicího přístroje , ale pravděpodobně už Vás neseznámí s faktem, že vzhledem k výše zmiňovanému jsou na hasicí přístroje kladeny poměrně přísně legislativní požadavky.

Nemluvě o skutečnosti, že pokud Vám prodají hasicí přístroj, který není opatřen kontrolním štítkem a protokolem o provedené kontrole, je dle § 9 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. považován za NEPROVOZUSCHOPNÝ.

Co byste měli vědět o hasicích přístrojích

Povinné vybavení prostorUmístění a instalaceProvozuschopnost (kontroly)

Povinnost – Právnické a podnikající fyzické osoby.

Jestliže nemáte k dispozici projektovou dokumentace Požárně bezpečnostní řešeni nebo jinou podobnou dokumentaci, která stanoví množství druhy a způsob vybavení hasicích přístrojů, je nutno postupovat podle § 2 odst. 5 vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci, kde se mimo jiné uvádí, že se instalují , alespoň hasicí přístroje s určitou hasební schopností (např. 6 kg. hasicího prášku) na každých započatých 200m „,z půdorysné plochy podlaží objektu.

Povinnost- Fyzické osoby + právnické a podnikající fyzické osoby

Hasicí přístroje musí být (mimo jiné) v budovách, jejichž stavba byla schválena po 1. červenci 2008. Počet, druh a minimální požadavky na hasební schopnost musí splňovat požadavky Vyhlášky MV 23/2008 sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb.

Více zde …

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) § 3

a) hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě.

b) hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Volba druhů a typů přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti; přitom musí být vyloučeno, že bude v případě potřeby použit hasicí přístroj s nevhodnou hasební látkou.

c) přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) § 9

(1) Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených touto vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

(2) Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší. První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

(3) Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická zkouška a plnění.

Více zde .....

Co Vám nabízíme?

 

  1. Nákup kvalitních českých přenosných hasicích přístrojů  s provedenými kontrolami provozuschopnosti a s dopravou v ceně.
  2. Návrh SPRÁVNÉHO umístění a následnou montáž (není v ceně) zakoupených přenosných hasicích přístrojů.
  3. Smluvní garanci revizí servisu a údržby po celou dobu životnosti přenosného hasicího přístroje.
  4. Smluvní nebo jednorázové zajištění oprav a plnění hasicích přístrojů.

Pro poskytnutí bližších informací nebo objednání některé z požadovaných služeb nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Reference

V regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Revize provádíme VŽDY s platným oprávněním a pojištěním odpovědnosti vztahující se k technicko - organizační činnosti v požární ochraně.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.