Novinky

Začlenění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí

Písemné začlenění činností do kategorie podle míry požárního nebezpečí již od 500 Kč/provozovaná činnost!

Jedna z prvních věcí, kterou musí každá právnická či podnikající fyzická osoba udělat, je provést začlenění činností do kategorií podle míry požárního nebezpečí.

Nezáleží na tom zda provozujete výrobní činnost nebo podnikáte ve službách, tato povinnost se vztahuje na všechny.

Od výsledku se pak odvíjí rozsah vašich dalších povinností – logicky čím vyšší požární nebezpečí, tím přísnější podmínky

Požární začlenění

Kdo přesně může začlenění provádět?

Jedná-li se o činnosti bez zvýšeného nebo se zvýšeným požárním nebezpečím, začlenění provádí technik požární ochrany. Činnosti s vysokým požárním nebezpečím vyžadují odborně způsobilou osobu (odborně způsobilá osoba může samozřejmě provádět začlenění i v případě činností bez zvýšeného nebo se zvýšeným nebezpečím, u vysokého nebezpečí je to ovšem jediná možnost).

Činnosti se člení do těchto kategorií:

Bez zvýšeného požárního nebezpečí
Se zvýšeným požárním nebezpečím
S vysokým požárním nebezpečím

Vzhledem k složitosti celého procesu provádíme začlenění až po zjištění všech rozhodujících faktorů, které zhodnotíme v návaznosti na  provedení  preventivní požární prohlídky provozované činnosti!

Podmínky pro začleňování jsou přesně vymezeny zákonem 133/1985 sb., o požární ochraně!

Pro základní orientaci níže uvádíme jeho výňatek. Jde však jen o stručný pohled do dané problematiky, další detaily řeší např. vyhláška 246/2001 sb. o požární prevenci.

Za provozované činnosti s vysokým požárním nebezpečím se považují činnosti:

a) při nichž se vyskytují nebezpečné látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, v celkovém množství větším než 5 000 tun,
b) při nichž se vyrábějí nebo plní do zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny nebo hořlavé plyny anebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5 000 tun a vyšší,
c) v provozech, ve kterých se přečerpáváním a zvyšováním tlaku zabezpečuje přeprava nebezpečných látek a přípravků v kapalném nebo plynném stavu, které jsou klasifikovány jako extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, v potrubí o vnitřním průměru 0,8 m a větším,
d) v budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m,
e) v podzemních prostorách s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob.

Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti:

a) při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku nebezpečné látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, v celkovém množství převyšujícím 1 000 kg těchto látek a přípravků v pevném stavu nebo 250 litrů těchto látek a přípravků v kapalném stavu,
b) při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších), se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku, a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny, s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku,
c) u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm,
d) ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m2 a vyšší,
e) v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší,
f) při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody,
g) v budovách o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m, kromě bytových domů,
h) ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob, ve stavbách pro obchod, ve stavbách ubytovacích zařízení a ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,
i) v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat sedm a více osob,
j) u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah.

Za provozované činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí se považují činnosti, které nejsou uvedené v předešlých dvou odstavcích!

Začlenění činností do kategorie podle míry požárního nebezpečí

V návaznosti na zhodnocení všech specifik Vámi provozované činnosti a ve smyslu § 4 zákona o požární ochraně a dalších právních předpisů, Vám Odborně způsobilou osobou  vypracujeme písemné začlenění provozované činnosti do kategorie podle míry požárního nebezpečí.

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Dokumentce PO 

Začlenění provozované činnosti do kategorie podle míry požárního nebezpečí

od 1000 Kč,- od 500 Kč,-

Pokud firma provozuje činnosti, které při kontrole SPD prokazatelně vykazují znaky pro činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím (např. činnosti provozované v budovách o sedmi a více nadzemních podlažích, ve stavbách ubytovacích zařízení apod.)

Může kontrolní orgán požadovat doložení plnění povinností vztahujících se k těmto kategoriím (např. § 6, 15, 16 zákona o požární ochraně), tzn. mimo jiné také vyžadovat dokumentaci o začlenění.

Pokud by v tomto případě nebyla dokumentace o začlenění předložena, jedná se o nedodržení § 15 zákona o požární ochraně s podrobnostmi uvedenými v § 27 odst. 1 písm. a) a § 28 vyhlášky o požární prevenci.

Hrozící postih:

§ 76 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že:

e) nevyhotoví předepsanou dokumentaci požární ochrany nebo ji neudržuje v souladu se skutečným stavem anebo neplní podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené,

Začlenění-náhled_Stránka_2

Napište Váš dotaz

 

Reference

V regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Revize provádíme VŽDY s platným oprávněním a pojištěním odpovědnosti vztahující se k technicko - organizační činnosti v požární ochraně.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.