Novinky

Školení požární ochrany

Školení požární ochrany základní informace

školení-PO (1)

Požadavek na školení zaměstnanců o požární ochraně u provozovatelů činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím vychází ze zákona 133/1985 Sb.

Konkrétní rozsah, obsah a druhy školení jsou určeny jeho prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb.

Povinnosti provozovatelů výše uvedených činností je zajištění provedení pravidelných  školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární ochraně,  zajištění provedení odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a odborné přípravy preventistů požární ochrany.

Obsah a délka školení a odborné přípravy je určena tematickým plánem a časovým rozvrhem.

Prostřednictvím zkušených lektorů zajišťujeme prezenční formou studia všechny jmenované druhy školení požární ochrany a odborné přípravy.

Školení provádíme ve Vašich prostorách a ve Vámi určených termínech. 

Školení zaměstnanců o požární ochraně

Školení zaměstnanců provádí technik požární ochrany nebo odborně způsobilá osoba (u činností s vysokým požárním nebezpečím pouze odborně způsobilá osoba).

Zaměstnanci by ho měli podstoupit při nástupu do zaměstnání a pak nejméně jednou za 2 roky, případně při změně pracoviště nebo pracovního zařazení.

Obvyklá délka školení je 90 – 120 minut.

Osvědčení o úspěšném provedení školení obsahuje spolu s tematickými plány tyto náležitosti:

 • podpisy proškolených zaměstnanců
 • příjmení a jméno lektora,
 • číslo odborné způsobilosti podle § 11, Zákona 133/1985 Sb.,
 • prohlášení lektora ve znění: Prohlašuji, že jsem v souladu s ustanovením Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů oprávněn provádět školení PO.
 • datum absolvovaného školení,
 • podpis lektora s razítkem.

V případě požadavku objednavatele na zaslání dokumentace elektronickou poštou nebo do datové schránky, je dokument s naskenovaným podpisem a razítkem doplněn elektronickým podpisem.

Tematické plány školení požární ochrany

Standardní verze tematických plánů  školení požární ochrany vychází z přesně daných zákonných požadavků a obsahuje níže uvedené tematické okruhy. V případě, že má provozovatel činností zpracované vlastní tematické plány školíme zaměstnance podle jejich osnovy.

Standardní tematické plány školení požární ochrany zaměstnanců:

 1. Organizace a zajištění požární ochrany a základní povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně
 2. Požární nebezpečí vznikající při činnostech provozovaných v místě výkonu práce zaměstnance
 3. Požární dokumentace
 4. Požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru
 5. Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době
 6. Rozmístění a způsob použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Školení PO zaměstnanců

1-10 zaměstnanců

200,- Kč/osoba 150,- Kč/osoba

11-20 zaměstnanců

180,- Kč/osoba 120,- Kč/osoba

21-30 zaměstnanců

160,- Kč/osoba 100,- Kč/osoba

nad 30 zaměstnanců

140,- Kč/osoba 80,- Kč/osoba

K níže uvedeným cenám je potřeba pouze přičíst celkové paušální náklady na dopravu, předání příslušných protokolů a faktur (osobní, elektronické nebo doporučeně prostřednictvím ČP).

Viz ceník služeb.

§ 76 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

c) nezabezpečí pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek nebo preventistů požární ochrany, jakož i odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany,

(2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

d) nezajistí plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního nebezpečí osobami s odbornou způsobilostí nebo nezřídí preventivní požární hlídku podle § 13 odst. 1,

Napište Váš dotaz

 

Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně

Školení vedoucích zaměstnanců provádí odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany.

Vedoucí zaměstnanci by ho měli podstoupit při nástupu do zaměstnání a pak nejméně jednou za 3 roky, případně při změně pracoviště nebo pracovního zařazení.

Obvyklá délka školení je 120 – 180 minut.

Osvědčení o úspěšném provedení školení obsahuje spolu s tematickými plány tyto náležitosti:

 • podpisy proškolených vedoucích zaměstnanců
 • příjmení a jméno lektora,
 • číslo odborné způsobilosti podle § 11, Zákona 133/1985 Sb.,
 • prohlášení lektora ve znění: Prohlašuji, že jsem v souladu s ustanovením Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů oprávněn provádět školení PO.
 • datum absolvovaného školení,
 • podpis lektora s razítkem.

V případě požadavku objednavatele na zaslání dokumentace elektronickou poštou nebo do datové schránky, je dokument s naskenovaným podpisem a razítkem doplněn elektronickým podpisem.

Tematické plány školení požární ochrany

Standardní verze tematických plánů  školení požární ochrany vychází z přesně daných zákonných požadavků a obsahuje níže uvedené tematické okruhy zapracované, jak do prezentační, tak do testové části školení. V případě, že má provozovatel činností zpracované vlastní tematické plány školíme vedoucí zaměstnance podle jejich osnovy.

Standardní tematické plány školení požární ochrany vedoucích zaměstnanců:

 1. Organizace a zajištění požární ochrany a základní povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně
 2. Základní povinnosti podnikajících osob
 3. Požární nebezpečí vznikající při činnostech provozovaných v místě výkonu práce zaměstnance
 4. Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám
 5. Bezpečnostní značky
 6. Požární bezpečnost staveb (PBS)
 7. Činnosti s nebezpečím vzniku požáru (výbuchu)
 8. Požární dokumentace
 9. Požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru
 10. Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době
 11. Rozmístění a způsob použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Školení PO vedoucích zaměstnanců

1-5 vedoucích zaměstnanců

400,- Kč/osoba 300,- Kč/osoba

6-10 vedoucích zaměstnanců

350,- Kč/osoba 250,- Kč/osoba

nad 10 vedoucích zaměstnanců

300,- Kč/osoba 200,- Kč/osoba

K níže uvedeným cenám je potřeba pouze přičíst celkové paušální náklady na dopravu, předání příslušných protokolů a faktur (osobní, elektronické nebo doporučeně prostřednictvím ČP).

Viz ceník služeb.

§ 76 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

c) nezabezpečí pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek nebo preventistů požární ochrany, jakož i odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany,

(2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

d) nezajistí plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního nebezpečí osobami s odbornou způsobilostí nebo nezřídí preventivní požární hlídku podle § 13 odst. 1,

Napište Váš dotaz

 

Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek

Odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek (dále jen PPH) zajišťuje odborně způsobilá osoba, u činností se zvýšeným požárním nebezpečím technik požární ochrany.

Podle předpisů se musí provést před zahájením činností a dále alespoň jednou ročně

Obvyklá délka odborné přípravy PPH je 75 – 105 minut.

Osvědčení o úspěšném provedení odborné přípravy PPH obsahuje spolu s tematickými plány tyto náležitosti:

 • podpisy proškolených zaměstnanců zařazených do PPH,
 • příjmení a jméno lektora,
 • číslo odborné způsobilosti podle § 11, Zákona 133/1985 Sb.,
 • prohlášení lektora ve znění: Prohlašuji, že jsem v souladu s ustanovením Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů oprávněn provádět školení PO.
 • datum absolvovaného školení,
 • podpis lektora s razítkem.

V případě požadavku objednavatele na zaslání dokumentace elektronickou poštou nebo do datové schránky, je dokument s naskenovaným podpisem a razítkem doplněn elektronickým podpisem.

Tematické plány odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.

Standardní verze tematických plánů  odborné přípravy PPH vychází z přesně daných zákonných požadavků a obsahuje níže uvedené tematické okruhy. V případě, že má provozovatel činností zpracované vlastní tematické plány školíme členy PPH podle jejich osnovy.

Standardní tematické plány školení odborné přípravy PPH:

Teoretická část

Předcházení požáru:

 • preventivní dohled nad podmínkami požární bezpečnosti v objektu,
 • únikové cesty.

Požární nebezpečí objektu, vznik požáru:

 • vyhlášení požárního poplachu,
 • přivolání pomoci,
 • lokalizace a likvidace požáru,
 • možná nebezpečí při vzniku požáru,
 • bezpečnostní opatření při Evakuaci osob a majetku.

Princip hořeni a možné příčiny požáru.

Hasební prostředky (rozdělení, využití, třídy požáru, princip hašení).

Umístění uzávěrů energií.

Časový rozvrh teoretické části odborné přípravy PPH: 30 – 45 minut

Praktická část

Rozmístění hasicích přístrojů a praktický způsob jejich využití. Způsob evakuace osob, únikové cesty, požární shromaždiště. Způsob evakuace majetku. Součinnost s jednotkami požární ochrany.

Časový rozvrh praktické části odborné přípravy PPH: 45 – 60 minut

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Odborná příprava preventivních požárních hlídek (PPH)

1-5 zaměstnanců

400,- Kč/osoba 300,- Kč/osoba

6-10 zaměstnanců

350,- Kč/osoba 250,- Kč/osoba

nad 10 zaměstnanců

300,- Kč/osoba 200,- Kč/osoba

Speciální kombinovaný balíček školících produktů

Odborná příprava preventivně požárních hlídek + školení osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době + školení osob na Řád ohlašovny požáru. V případě školení nad 5 osob, Vám zdarma vypracujeme tematické plány školení a odborné přípravy

450,- Kč/osoba 250,- Kč/osoba

K níže uvedeným cenám je potřeba pouze přičíst celkové paušální náklady na dopravu, předání příslušných protokolů a faktur (osobní, elektronické nebo doporučeně prostřednictvím ČP).

Viz ceník služeb.

§ 76 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

c) nezabezpečí pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek nebo preventistů požární ochrany, jakož i odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany,

(2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

d) nezajistí plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního nebezpečí osobami s odbornou způsobilostí nebo nezřídí preventivní požární hlídku podle § 13 odst. 1,

Napište Váš dotaz

 

Odborná příprava preventistů požární ochrany

Odbornou přípravu preventistů požární ochrany zajišťuje odborně způsobilá osoba, u činností se zvýšeným požárním nebezpečím technik požární ochrany.

Podle předpisů se musí provést před zahájením činností a dále alespoň jednou ročně.

Obvyklá délka odborné přípravy preventistů PO je 90 – 120 minut.

Osvědčení o úspěšném provedení odborné přípravy preventistů PO obsahuje spolu s tematickými plány certifikát s těmito náležitostmi:

 • podpisy proškolených preventistů
 • příjmení a jméno lektora,
 • číslo odborné způsobilosti podle § 11, Zákona 133/1985 Sb.,
 • prohlášení lektora ve znění: Prohlašuji, že jsem v souladu s ustanovením Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů oprávněn provádět školení PO.
 • datum absolvovaného školení,
 • podpis lektora s razítkem.

V případě požadavku objednavatele na zaslání dokumentace elektronickou poštou nebo do datové schránky, je dokument s naskenovaným podpisem a razítkem doplněn elektronickým podpisem.

Tematické plány preventistů požární ochrany.

Standardní verze tematických plánů  preventistů PO vychází z přesně daných zákonných požadavků a obsahuje níže uvedené tematické okruhy. V případě, že má provozovatel činností zpracované vlastní tematické plány školíme preventisty podle jejich osnovy.

Standardní tematické plány odborné přípravy preventistů PO:

Teoretická část

Předcházení požáru:

 • preventivní dohled nad podmínkami požární bezpečnosti v objektu,
 • únikové cesty.

Požární nebezpečí objektu, vznik požáru:

 • vyhlášení požárního poplachu,
 • přivolání pomoci,
 • vzniku požáru,
 • lokalizace a likvidace požáru,
 • možná nebezpečí při vzniku požáru,
 • bezpečnostní opatření při Evakuaci osob a majetku.

Princip hořeni a možné příčiny požáru.

Hasební prostředky (rozdělení, využití, třídy požáru, princip hašení).

Umístění uzávěrů energií.

Zákonem dané lhůty k provádění preventivních požárních prohlídek a jejich evidence.

Časový rozvrh teoretické části odborné přípravy preventistů PO: 45 – 60 minut

Praktická část

Rozmístění hasicích přístrojů a praktický způsob jejich využití. Způsob evakuace osob, únikové cesty, požární shromaždiště. Způsob evakuace majetku. Součinnost s jednotkami požární ochrany.

Časový rozvrh praktické části odborné přípravy preventistů PO: 45 – 60 minut

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Odborná příprava Preventistů PO

1-5 zaměstnanců

500,- Kč/osoba 400,- Kč/osoba

K níže uvedeným cenám je potřeba pouze přičíst celkové paušální náklady na dopravu, předání příslušných protokolů a faktur (osobní, elektronické nebo doporučeně prostřednictvím ČP).

Viz ceník služeb.

§ 76 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

c) nezabezpečí pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek nebo preventistů požární ochrany, jakož i odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany,

(2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

d) nezajistí plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního nebezpečí osobami s odbornou způsobilostí nebo nezřídí preventivní požární hlídku podle § 13 odst. 1,

Napište Váš dotaz

 

Reference

V regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Revize provádíme VŽDY s platným oprávněním a pojištěním odpovědnosti vztahující se k technicko - organizační činnosti v požární ochraně.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.