Novinky

Preventivní požární prohlídky

Preventivní požární prohlídky jsou pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně týkající se všech právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provozují činnosti zařazené do kategorií bez zvýšeného, se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím.

Způsob a četnost provádění preventivních požárních prohlídek nám určuje vyhláška č. 246 MV ze dne 29. června 2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Preventivní požární prohlídky

Způsob provádění preventivních požárních prohlídek

(1) Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně (dále jen „preventivní požární prohlídky”).

(2) Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

(3) Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu (dále jen „požární závady”). Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku.

Pokračujte ve čtení .....

Lhůty preventivních požárních prohlídek

(1) Preventivní požární prohlídky podle § 12 se provádějí v následujících lhůtách:

a) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nejméně jednou za 3 měsíce (§ 4 odst. 3 zákona),

b) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 zákona), nejméně jednou za 6 měsíců,

c) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí uvedené v § 12 odst. 5, nejméně jednou za rok.

(2) Lhůty uvedené v odstavci 1 mohou být zkráceny schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30).

Preventivní požární prohlídka

Preventivní požární prohlídky

Provedení preventivní požární prohlídky Vámi provozované činnosti odborně způsobilou osobou nebo technikem požární ochrany. Cena nezahrnuje dopravu – záložka „Cena služby“.

Zápis o provedení do příslušné požární dokumentace – požární knihy.

Písemný protokol (obsahující veškeré právní náležitosti) s razítkem a elektronickým podpisem zaslaný emailem nebo datovou schránkou objednateli služby.

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Preventivní požární prohlídka objektu

„Bez zvýšeného požárního nebezpečí“

1000 Kč,- od 500 Kč,- 

Preventivní požární prohlídka objektu

„Se zvýšeným požárním nebezpečím“

2500 Kč/,- od 1 000 Kč

Preventivní požární prohlídka objektu

„S vysokým požárním nebezpečím“

6000 Kč,- od 2500 Kč,-

K níže uvedeným cenám je potřeba pouze přičíst celkové paušální náklady na dopravu, předání příslušných protokolů a faktur (osobní, elektronické nebo doporučeně prostřednictvím ČP).

Viz ceník služeb.

Hrozící postih:

§ 76 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

b) neprovádí pravidelně kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně a plnění příkazů, zákazů a pokynů týkajících se požární ochrany nebo neodstraňuje zjištěné závady,

(2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

d) nezajistí plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního nebezpečí osobami s odbornou způsobilostí

preventivní požární prohlídka (1)

Napište Váš dotaz

 

 

 

Reference

V regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Revize provádíme VŽDY s platným oprávněním a pojištěním odpovědnosti vztahující se k technicko - organizační činnosti v požární ochraně.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.