Novinky

Požární ochrana v bytových domech

Zajištění komplexních požárních služeb v prostorách bytového domu

Požáry v bytových a rodinných domech tvoří dle statistik HZS třetinPožární ochrana v bytových domechu všech vzniklých požárů, při kterých je každoročně usmrceno několik osob, několik dalších desítek osob zraněno a hmotná škoda dosahuje výše až několika set miliónu Kč.

Společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva (dále jen SVJ nebo BD), které mají na starosti zejména správu, provoz a opravy tzv. společných částí domů, jsou jako právnické osoby povinni zabezpečovat plnění povinností na úseku PO zejména v souladu s ustanovením § 2 zákona o požární ochraně 

Pokračujte ve čtení .....
Konkrétní rozsah povinností pro ně vyplývá z § 5 (bez zvýšeného požárního nebezpečí)
Pokračujte ve čtení .....

a dále pak (u činností se zvýšeným PO) z § 6 téhož zákona

Pokračujte ve čtení .....
a dalších právních předpisů.

Pro desítky BD a SVJ v Praze a okolí zajišťujeme komplexní služby požární ochrany a to od prvotního zhodnocení, po zpracování vyžadované dokumentace, až po dodávku, rozmístění, montáž, údržbu a kontrolu věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení a značení.

Komplexní zajištění služeb v prostorách bytového domu

Vstupní zajištění služeb na úseku požární ochrany v bytových domech

 1. Po předchozí dohodě k Vám přijedeme a zhodnotíme stav zabezpečení požární ochrany společných prostor Vašeho bytového domu.
 2. V průběhu kontroly Vám sdělujeme návrhy opatření, které vedou k odstranění zjištěných nedostatků.
 3. Do několika dní Vám zašleme, nebo přivezeme (dle domluvy) revizní zprávu. Zprávu Vám dodáváme společně s cenovou nabídkou obsahující návrhy opatření vedoucích k splnění legislativních požadavků na úseku PO.
 4. V případě schválení cenové nabídky se s Vámi domluvíme na termínu realizace objednaných služeb.
 5. V domluveném termínu k Vám opět přijedeme a zajistíme vše potřebné. Tj. provedeme např. montáž a vstupní revizi hasicích přístrojů, doplníme chybějící bezpečnostní značení, předáme Vám zpracovanou požární dokumentaci atd.

Pravidelné zajišťování služeb na úseku požární ochrany v bytových domech

 1. Preventivní požární prohlídka bytového domu.
 2. Revize hasicích přístrojů.
 3. Revize a tlakové zkoušky hydrantů.
 4. Revize nouzového osvětlení.
 5. Revize požárních ucpávek.
 6. Revize požárních klapek (požárního odvětrávání).
 7. Revize požárních dveří.
 8. Revize autonomních hlásičů kouře atd.

Pravidelné zajišťování služeb na úseku požární ochrany v bytových domech

Kliknutím na informace v popisu se Vám zobrazí stránka s detaily nabízené služby.

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Požární prohlídky

Preventivní požární prohlídka bytového domu

700 Kč,-  od 350,- Kč/objekt

Revize HP

Zákonná roční revize přenosného hasicího přístroje

90 Kč,- od 40,- Kč/Ks

Periodická kontrola HP

Periodická kontrola přenosného hasicího přístroje

500 Kč,- od 450,- Kč/Ks

Revize klapek

Zákonná roční revize požárních klapek, ventilů a stěnových uzávěrů

90 Kč,- od 80,- Kč/Ks

Revize nouzového osvětlení

Zákonná roční revize nouzového osvětlení

50 Kč,- od 30,- Kč/Ks

Revize požárních dveří

Zákonná roční revize požárních dveří

50 Kč,- od 25,- Kč/Ks

Revize požárních ucpávek

Zákonná roční revize požárních ucpávek

50 Kč,- od 40,- Kč/Ks

Revize hydrantu

Zákonná roční revize a tlaková zkouška hydrantu

150 Kč,- od 80,- Kč/Ks

K níže uvedeným cenám je potřeba pouze přičíst celkové paušální náklady na dopravu, předání příslušných protokolů a faktur (osobní, elektronické nebo doporučeně prostřednictvím ČP).

Viz ceník služeb.

Hrozící postih:

§ 76 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

a) neoznačí místa a pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,

b) neprovádí pravidelně kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně a plnění příkazů, zákazů a pokynů týkajících se požární ochrany nebo neodstraňuje zjištěné závady,

e) nevyhotoví předepsanou dokumentaci požární ochrany nebo ji neudržuje v souladu se skutečným stavem anebo neplní podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené,

f) nezabezpečí v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany nebo požárně bezpečnostní zařízení nebo tyto neudržuje v provozuschopném stavu anebo u vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení používá neschválené druhy,

k) nedodržuje stanovené podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, technologických postupů nebo zařízení anebo nezabezpečuje údržbu a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených technickými podmínkami nebo výrobcem zařízení,

….

Napište Váš dotaz

 

Služby realizujeme na základě schválené cenové nabídky, objednávky, event. smlouvy o poskytování služeb na úseku požární ochrany.

Na vyžádání Vám poskytneme reference z obdobných zakázek!

Služby máme pojištěny komplexní odpovědnostní pojistkou do výše 5 000 000,- Kč.

Reference

V regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Revize provádíme VŽDY s platným oprávněním a pojištěním odpovědnosti vztahující se k technicko - organizační činnosti v požární ochraně.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.