Novinky

Požární klapky, požární mřížky

Požární klapky – základní informace

Požární klapka je požární uzávěr vzduchotechnického potrubí. Je vyrobena tak, aby se na základě podnětu uzavřela a tím se zamezilo šíření plamenů, kouře a tepla potrubními rozvody. Podnět může být např. mechanický, teplotní nebo elektrický. Musí být vyrobena z nehořlavého materiálu a musí zabezpečovat požární odolnost dle požadavků, obvykle 30, 60, 90 a 120 minut. Požární klapky se musí instalovat do potrubí vždy, když potrubní rozvody prochází z jednoho požárního úseku do dalšího. Výjimku tvoří potrubní rozvody o malých průřezech. Požární klapky se nemusí instalovat ani tam, kde potrubní rozvody požárním úsekem pouze procházejí. V tom případě však potrubní rozvody musí být po celé délce chráněné požárně odolnou izolací.

Popis funkce, druhy klapek, jejich vlastnosti a možnosti zapojení, způsoby zkoušení, ověřování, montáže, kontrol, údržby a oprav. 

Obr. 1 Požární klapka do hranatého potrubí (Mandík)

požární klapkaVšechny požární klapky musí být provedeny a atestovány podle zkušební normy – ČSN EN 1366-2 - a vybaveny certifikátem vydaným autorizovanou osobou. V požárně dělicí konstrukci musí být osazeny podle požadavků normy 73 0872 a průvodní dokumentace výrobce tak, aby byla možná jejich obsluha, kontrola a údržba.

Ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 sb. se jedná o vyhrazený druh požárně bezpečnostních zařízení a musí jim proto být věnována příslušná pozornost od výroby, přes projektový návrh, montáž, provozování, kontrolu, údržbu a opravy. Musí být splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce. Po osazení požárních klapek do vzduchotechnického potrubí musí být vždy zajištěno jejich uvedení do provozu včetně funkčních zkoušek, jejich pravidelná kontrola a údržba v rozsahu a časovém intervalu stanoveném výrobcem.

Evidence PK – provozovatel vede knihu požárních klapek, ve které se všechny úkony na klapkách zapisují. V knize by měla být průvodní dokumentace výrobců všech instalovaných požárních klapek s návodem k montáži, obsluze, požadavky na kontroly, údržbu a opravy a s prohlášením o shodě. Dále by tam měla být také výkresová dokumentace, z níž je patrné rozmístění a identifikace požárních klapek v budově a přístup k nim. Tato provozní dokumentace je předkládána mj. při výkonu státního požárního dozoru, při pravidelných kontrolách dodržování předpisů o požární ochraně atd. Výsledky kontrol, údržby a oprav požárních klapek se zaznamenávají dle jmenované vyhlášky do požární knihy objektu.

Požární mřížky – Nepotrubní prostupy  

Obr. 2 – Větrací tvarovka před a po požáru

Větrací tvarovka před a po požáru

Nepotrubní prostupy požárně dělicími konstrukcemi. Jde o různé otvory většinou opatřené mřížkami či žaluziemi, které slouží k výměně vzduchu mezi sousedními prostory. Takový otvor, bez ohledu na velikost průtočné plochy, musí být rovněž zabezpečen proti šíření požáru nebo jeho zplodin požárním uzávěrem. Je několik způsobů jak toho docílit.

Sestava větracích tvarovek 2    Jednou z možností je instalace požární klapky nebo požárního ventilu (obvyklé spouštěcí teploty jsou 70 až 75 °C). Další možností jsou požární stěnové uzávěry (spouštění od teploty 72 °C nebo kouřovým čidlem). Dále lze také použít vyústkových větracích tvarovek (obr. 2, 3), jež jsou vyrobeny ze zpěňujícího materiálu, který při aktivační teplotě (např. 160 °C) několikanásobně zvětší svůj objem, a tím uzavřou větrací otvor. Nevýhodou „zpěňujících uzávěrů“ je, že do aktivační teploty 160 °C nedokáží zabránit šíření kouře (studený kouř je již od teploty 40 °C), a proto je nelze bez dalších opatření osazovat do konstrukcí, které oddělují například chráněnou únikovou cestu (CHÚC). Na základě posouzení možnosti proniku zplodin hoření do CHÚC je možno tyto prvky použít do takových CHÚC, které jsou vybaveny přetlakovým větráním. Při návrhu je potřeba posuzovat charakter sousedících prostorů (požárních úseků).

Obr. 3 – Sestava větracích tvarovek ze zpěňujícího materiálu

Provádíme montáž, údržbu a kontrolu požárních klapek a stěnových uzávěrů.

Pro vypracování cenové nabídky nás neváhejte kontaktovat!

 

Reference

V regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Revize provádíme VŽDY s platným oprávněním a pojištěním odpovědnosti vztahující se k technicko - organizační činnosti v požární ochraně.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.