Novinky

Obecně závazná vyhláška obce Praha, č. 15/2003 – zabezpečení požární ochrany při kulturních akcích

Vyhláška 15/2003

Obecné informace

 • Číslo: 15/2003
 • Sbírka: 10
 • Datum vydání: 17.06.2003
 • Datum účinnosti: 01.08.2003

Název

Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Obsah

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 17. června 2003 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., toto nařízení:

§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Nařízení stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen “akce”). ) )

(2) Právnická nebo fyzická osoba, která pořádá akci na území hlavního města Prahy (dále jen “organizátor akce”) je povinna zajistit plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

 1. shromážděním většího počtu osob akce, které se zúčastní nejméně 200 osob, přičemž na jednu osobu připadne méně než 4 m2 plochy,
 2. stanovením podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích – souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akce, v jejím průběhu a při jejím ukončení,
 3. shromažďovacím prostorem – vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování většího počtu osob, )
 4. vnitřním shromažďovacím prostorem – prostor, který je po obvodě a shora vymezený stavebními konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považují také konstrukce přemístitelné (posuvná stěna či střecha apod.) nebo krátkodobé, popřípadě dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.),
 5. venkovním shromažďovacím prostorem – prostor, který je neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), okolním terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha); také prostor v uzavřeném nebo polouzavřeném, volném prostranství (dvory apod.), prostor na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem.2)

§ 3

Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích

(1) Organizátoři akce, kteří jsou právnickými osobami nebo fyzickými osobami vykonávajícími podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů, jsou povinni zřídit preventivní požární hlídku (dále jen “požární hlídka”) a pokud to vyžaduje povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, zabezpečení evakuace osob), zřídit větší počet požárních hlídek. Požární hlídka je složena z velitele a nejméně dvou členů.

(2) Organizátor akce je povinen zajistit, aby:

 1. činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu, )
 2. byly vymezeny úkoly požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny tak, aby je bylo možné velitelem a členy požární hlídky obsáhnout a byly stanoveny vždy ke konkrétní fyzické osobě,
 3. byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky, v případě většího počtu požárních hlídek i mezi veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací.

(3) Organizátor akce je povinen seznámit odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se zabezpečením požární ochrany:

 1. účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, dále pak upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky či prezentace akce),
 2. osoby podílející se na zabezpečení akce (např. požární hlídky, pořadatelská služba),
 3. účinkující (např. osoby zajišťující program a vystoupení, prodejci včetně všech osob zajišťujících pro ně technické zázemí; dále jen “účinkující”).

(4) Organizátor akce je povinen zajistit kontrolu plnění stanovených podmínek k zabezpečení požární ochrany před zahájením, v průběhu, při přerušení a po ukončení akce. Po ukončení akce je organizátor akce povinen zanechat místo konání akce v požárně nezávadném stavu.

V případě, že:

 1. byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a tyto nebyly odstraněny, organizátor akce nesmí akci zahájit,
 2. v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, organizátor akce je povinen akci přerušit popřípadě ukončit; přerušení nebo ukončení akce organizátor akce zabezpečí i tehdy, jestliže by v případě vzniku požáru byly ohroženy nebo znemožněny únik, záchrana osob nebo majetku.

(5) K vytvoření předpokladů pro hašení požárů a pro záchranné práce je organizátor akce dále povinen zajistit:

 1. bezpečnou evakuaci osob, zejména osob s omezenou schopností pohybu a určit odpovědnou osobu, která bude evakuaci řídit,
 2. vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany s vyznačením zákazu parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, omezovala výstup z východů (z prostoru konání akce, resp. stavby), které mají sloužit k úniku nebo evakuaci osob, znemožnila použití odběrního místa požární vody,
 3. umístění atrakcí (např. pouťových), prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu, např. požární hydranty,
 4. rozmístění a umístění) hasicích přístrojů v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech.

(6) Pro případy, kdy účastník akce (fyzická osoba) nedbá podmínek tohoto nařízení, pokynů organizátora, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se zabezpečení požární ochrany při akci, organizátor akce je povinen zabezpečit postup pro vyloučení takové fyzické osoby z účasti na akci.

§ 4

Efekty s otevřeným ohněm

(1) Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, jejichž součástí (t.j. součástí programu/produkce/představení) jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.), musí být brán zřetel i na úpravu hořlavých látek (např. scénických staveb, dekorací a textilií) ke snížení jejich hořlavosti.)

(2) V prostorách, kde bylo jako součást stavby na základě dokumentace ověřené stavebním úřadem realizováno zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí snížením hořlavosti stavebních hmot nebo snížení hořlavosti scénických materiálů, musí být před zahájením akce k dispozici doklady o existenci a dodržení těchto úprav a o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

(3) Plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén) je zakázáno.

§ 5

Povinnosti účinkujících a účastníků

Účinkující a účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající z pokynů organizátora akce, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se zabezpečení požární ochrany při akci.

§ 6

Účinnost nařízení

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.srpna 2003.

MUDr. Pavel B é m, v. r.

primátor hlavního města Prahy

Mgr. Rudolf B l a ž e k, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy

zdroj: www.praha.eu

Reference

V regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Revize provádíme VŽDY s platným oprávněním a pojištěním odpovědnosti vztahující se k technicko - organizační činnosti v požární ochraně.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.