Novinky

Nařízení středočeskeho kraje – 6/2010, podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích

6/2010

NAŘÍZENÍ

Středočeského kraje

ze dne 4. ledna 2010

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Rada Středočeského kraje podle § 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bodu 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) vydává toto nařízení:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Nařízení stanoví podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen „akce“).

(2) Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů, obec nebo úřad, který pořádá akci na území Středočeského kraje a svolavatel shromáždění1) (dále jen „organizátor akce“).

Čl. 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) stanovením podmínek požární bezpečnosti při akcích souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akce, v jejím průběhu a při jejím ukončení,

b) ukončením akce ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu včetně dodržení podmínek stanovených smlouvou podle čl. 3 odst. 4 tohoto nařízení,

c) shromažďovacím prostorem vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování většího počtu osob2),

d) vnitřním shromažďovacím prostorem prostor, který je po obvodě a shora vymezený stavebními konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považují také konstrukce přemístitelné (posuvná stěna či střecha apod.) nebo krátkodobé, popřípadě dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.)3),

e) venkovním shromažďovacím prostorem prostor, který je neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), okolním terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha); také prostor v uzavřeném nebo polozavřeném volném prostranství (dvory apod.), prostor na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem.1),4)

(2) Podle místa konání a počtu osob se akce člení na:

a) akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru podle čl. 2 odst. 1 písm. c) a d) tohoto nařízení, určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem,4)

1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen (tj. 200 a více osob),

2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně);

b) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru podle čl. 2 odst. 1 písm. c) a e) tohoto nařízení, určeném tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem,4)

1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen (tj. 200 a více osob),

2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně);4)

c) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více; v případě akcí na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých se zúčastní 900 osob a více.

Čl. 3

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce

(1) K pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomu účelu určen v souladu se zvláštním právním předpisem5), přičemž nesmí být překročen maximální počet osob prokazatelně stanovený podle čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) tohoto nařízení.

(2) K pořádání akcí podle čl. 2 odst. 2 písm. a) bodu 2 a písm. b) bodu 2 tohoto nařízení.

V případě, že pro objekt není v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce jako součást stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany podle čl. 3 odst. 5 tohoto nařízení zpracování identifikační karty prostoru (stavby) v rozsahu podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

(3) Při akcích podle čl. 2 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení oznámí organizátor akce příslušnému úřadu předpokládaný počet zúčastněných osob, přičemž nelze-li zajistit prokazatelnost nepřekročení maximálního počtu zúčastněných osob,6) zabezpečí požární bezpečnost v souladu s tímto nařízením.

(4) V případě, že organizátor není vlastníkem prostoru (stavby, místa), kde se akce koná, kromě veřejného prostranství, musí být před započetím akce rozsah odpovědnosti za plnění povinností na úseku požární ochrany stanoven smlouvou.7)

(5) Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným zvláštním předpisem.8)

(6) V případě pořádání akcí opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek lze stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně, přičemž před každou jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti podle čl. 3 odst. 10 tohoto nařízení včetně odstranění zjištěných závad.

(7) Organizátor akce zřizuje preventivní požární hlídku (dále jen „požární hlídka“) a pokud to vyžaduje povaha akce ( např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti úniku osob) zřizuje větší počet požárních hlídek. Požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů. Je-li organizátorem akce fyzická osoba, pak povinnosti k zajištění požární bezpečnosti akce stanovené tímto nařízením požární hlídce zabezpečí tato fyzická osoba prostřednictvím potřebného počtu způsobilých pořadatelů.9)

(8) Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požárních hlídek, zejména aby:

a) činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu,10)

b) byly vymezeny úkoly požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny tak, aby je bylo možno velitelem a členy požární hlídky obsáhnout a byly stanoveny vždy ke konkrétní fyzické osobě (některé podrobnosti k činnostem požárních hlídek jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení),

c) byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky a v případě většího počtu požárních hlídek i mezi veliteli požárních hlídek funkční způsob komunikace při průběhu akce k zajištění neodkladného předávání informací.

(9) Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany:

a) účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky či prezentace akce),

b) osoby podílející se na zabezpečení akce (např. požární hlídky, pořadatelská služba),

c) účinkující (např. osoby zajišťující program a vystoupení, prodejci včetně všech osob zajišťujících pro ně technické zázemí, dále jen „účinkující“).

(10) Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci, a to před zahájením (včetně přípravných činností), v průběhu a při ukončení akce; podrobnosti k zajištění kontroly jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 tohoto nařízení.

V případě, že:

a) byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a nebyly odstraněny, organizátor akci nezahájí,

b) v průběhu akce nastane situace, která vyvolá bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, organizátor akci přeruší, popřípadě ukončí; přerušení nebo ukončení akce organizátor akce zabezpečí i tehdy, jestliže by v případě vzniku požáru byly ohroženy nebo znemožněny únik, záchrana osob nebo majetku.

(11) K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce organizátor akce dále zajistí:

a) vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, a to vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru; musí být vyznačen zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, východům z prostor (stavby), které mají sloužit k úniku nebo evakuaci, nebo kde by znemožnila použití odběrního místa požární vody,

b) umístění atrakcí (např.pouťových, prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod.) tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu (např.požární hydranty) a zároveň byly přístupné hlavní uzávěry vody, plynu a hlavní vypínače elektrické energie,

c) rozmístění a umístění hasicích přístrojů11) v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech.

(12) Pro případy, kdy účastník akce (fyzická osoba) nedbá podmínek tohoto nařízení, pokynů organizátora, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci, organizátor akce zabezpečí postup pro vyloučení takové fyzické osoby z účasti na akci.

(13) Ze shromažďovacího prostoru musí být v celém průběhu konání akce zajištěn bezpečný únik všech osob, které se nacházejí v ohroženém prostoru a nesmí dojít k ohrožení jejich života a zdraví. Únikové cesty a uzávěry médií musí být viditelně označeny12) a trvale udržovány volné, průchodné a přístupné.

Čl. 4

(1) Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, jejichž součástí (tj. součástí programu/produkce/představení) jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.), musí být zajištěna opatření podle čl. 3 odst. 5 tohoto nařízení, přičemž musí být brán zřetel i na úpravu hořlavých látek (např.scénických staveb, dekorací a textilií) ke snížení jejich hořlavosti a bezpečnému uhašení.13)

(2) V prostorách, kde bylo jako součást stavby na základě dokumentace ověřené stavebním úřadem realizováno zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí snížením hořlavosti stavebních hmot nebo snížení hořlavosti scénických materiálů, musí být při kontrole podle čl. 3 odst. 10 tohoto nařízení před zahájením akce k dispozici doklady o existenci a dodržení těchto úprav a o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

(3) Při akcích, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika (např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků hořlavým plynem, elektrozařízení ve stáncích), musí být dodržovány požadavky zvláštních právních předpisů14); plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. acetylen, vodík), je zakázáno.

(4) Je-li součástí akce konání ohňostroje15), musí organizátor akce nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením oznámit tuto skutečnost operačnímu a informačnímu středisku HZS Středočeského kraje16), které může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji v odůvodněných případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat.

Čl. 5

(1) Účinkující a účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně, tohoto nařízení a dalších pokynů organizátora akce vztahujících se k zabezpečení požární ochrany, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci.

(2) Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci látku nebo předmět, které by mohly být použity jako zápalný prostředek (např. zápalná láhev).17)

(3) Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a v jeho důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běžných předmětů (např. zapalovač) si musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru.18)

Čl. 6

Sankce

(1) Poruší-li organizátor akce jako právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, podmínky stanovené tímto nařízením, může mu být uložena pokuta podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Poruší-li organizátor akce jako fyzická osoba podmínky stanovené tímto nařízením, může mu být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Za porušení povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně může Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje uložit při výkonu státního požárního dozoru právnické osobě, podnikající fyzické osobě a fyzické osobě pokutu podle zákona o požární ochraně.

Čl. 7

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

(1) U akcí uvedených v příloze č. 3 tohoto nařízení je organizátor akce povinen předložit obci, v jejímž katastrálním území se má akce uskutečnit, zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti. Zprávu předkládá nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě jejího konání. V případě, že místo konání akce přesahuje katastrální území jedné obce, předkládá organizátor akce tuto zprávu i Krajskému úřadu Středočeského kraje.

(2) Obec nebo Krajský úřad Středočeského kraje mohou rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázáno zabezpečení podmínek požární ochrany stanovených předpisy o požární ochraně a tímto nařízením. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(3) Jedná-li se o akci, která je pořádána na území dvou nebo více krajů, musí být podmínky požární ochrany zabezpečeny dle nařízení dotčených krajů, kterými se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob dle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.

(4) Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně a dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených tímto nařízením a na jeho základě zabezpečuje organizátor akce.

(5) Povinnost dodržovat podmínky požární ochrany stanovené tímto nařízením se vztahuje také na akce, které se uskuteční po nabytí jeho účinnosti, i když jejich příprava byla zahájena před nabytím jeho účinnosti.

(6)Ostatní povinnosti vyplývající ze souvisejících právních předpisů např. z oblasti bezpečnosti práce, hygieny, kultury apod. nejsou tímto nařízením dotčeny.

(7) Nařízení Středočeského kraje č. 4/2002 ze dne 12.8.2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, se zrušuje.

(8) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středočeského kraje č. 025-01/2010/RK ze dne 4.1.2010 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

MUDr. David Rath

hejtman

v.z. Ing. Marcel Hrabě v.r.

náměstek hejtmana

Příloha 1

Některé podrobnosti, které uplatní organizátor akce při zřizování požární hlídky a stanovení jejích úkolů

(1) Podrobnosti ke zřizování požární hlídky:

a) složení požární hlídky z nižšího počtu osob, než je stanoveno v čl. 3 odst. 7 tohoto nařízení, nebo z jedné osoby je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené požární hlídce mohou být tímto sníženým počtem osob zařazených do požární hlídky zajištěny,

b) vyšší počet osob v požární hlídce, resp. větší počet požárních hlídek se zřizuje s ohledem na počet účastníků akce a na konkrétní podmínky pro evakuaci osob a zahájení hasebních prací, např. s ohledem na rozlehlost místa konání akce, počet účastníků, členitost únikových komunikací,

c) do požární hlídky mohou být zařazeny osoby starší 18 let, které musí být pro plnění stanovených úkolů tělesně a duševně zdatné (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob se doporučuje u osob starších 62 let vyžádání stanoviska ošetřujícího lékaře k jejich zdravotnímu stavu),

d) členové požární hlídky nesmí nastupovat k výkonu činnosti v požární hlídce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek ani tyto požívat během výkonu činnosti,

e) velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou (nebo jiným vhodným způsobem) s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“ (doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem),

f) úkoly stanovené požární hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být součástí odborné přípravy osob zařazených do požární hlídky.

(2) Podrobnosti k úkolům požární hlídky a velitele požární hlídky:

2.1 Velitel

a) odpovídá za plnění úkolů požární hlídky,

b) zajišťuje provedení kontrolních úkonů podle čl. 3 odst. 10 tohoto nařízení ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem, pořízení záznamů o jejich provedení a výsledcích (zjištěných skutečnostech), např. v požární knize nebo jiném určeném dokumentu; záznamy musí být provedeny prokazatelným způsobem a zajistí, aby zápis podepsali ti, kteří kontrolu provedli; záznam obsahuje vždy datum a čas, jméno/jména člena požární hlídky, stav prostoru (objektu) včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění,

c) předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce a rovněž při ukončení akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem.

2.2 Požární hlídka

a) provádí kontrolu stanoveného prostoru dle určených kontrolních úkonů (např. rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a východů včetně funkčnosti jejich vybavení a provedení označení, vybavení hydrantových skříní a hydrantových systémů) a vyžaduje předložení příslušných podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených povinností a podmínek požární bezpečnosti,

b) je oprávněna vydávat pokyny podle čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení a v případě nebezpečí z prodlení také podle čl. 3 odst. 10 písm. b) tohoto nařízení,

c) plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.

2.3 Osoba zařazená do požární hlídky je povinna

a) zúčastnit se odborné přípravy jejíž součástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumentací/dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro akci (např. úkoly požární hlídky, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentace prokazující provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení, dokumenty související s podmínkami stanovenými tímto nařízením). Vymezení, o které dokumenty se jedná, přísluší organizátoru akce,

b) k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném pořadatelem akce,

c) nosit v průběhu akce označení rukávovou páskou „POŽÁRNÍ HLÍDKA“.

(3) Povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně nejsou tímto dotčeny.

Příloha 2

Podrobnosti provádění kontrol podle čl. 3 odst. 10 tohoto nařízení

Kontrola plnění podmínek požární bezpečnosti pro akci se provádí:

a) před zahájením akce

1) v souladu s předpisy o požární ochraně, a to osobou odborně způsobilou (§ 5, § 6 a § 11 zákona o požární ochraně a § 12 vyhlášky o požární prevenci); jedná se zejména o pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek, jejichž součástí je prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně,

2) v rozsahu úkolů stanovených organizátorem požární hlídce pro konkrétní akci, např.stav únikových cest a únikových východů včetně jejich označení, stav příjezdových komunikací a nástupních ploch, kontrola rozmístění hasicích přístrojů, úplnost vybavení hydrantových systémů, úplnost označení příslušnými bezpečnostními tabulkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně;

b) v průběhu akce

1) pro provádění kontrol musí být stanoveny konkrétní postupy s ohledem na druh a rozsah akce a odpovědnosti pro zajištění odstraňování případných nedostatků v zabezpečení požární ochrany zjištěných kontrolou v průběhu akce (např. bude-li zjištěno zaparkované vozidlo před únikovým východem nebo na příjezdové komunikaci, musí být zajištěno jeho přeparkování nebo odtah vozidla),

2) v případě, že v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, nebo je-li zjištěno, že by v případě vzniku požáru byla ohrožena nebo znemožněna záchrana osob nebo majetku, organizátor akce organizačně zabezpečí možnost jejího přerušení nebo ukončení tak, aby nenastalo nebezpečí z prodlení.

Poznámka:

Záznam o případných zjištěních je třeba provést jako součást záznamu o kontrole při ukončení akce.

Příloha 3

Vymezení akcí, u kterých musí být předložena zpráva o zajištění podmínek požární bezpečnosti podle čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení

1) Shromažďování podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, které zahrnuje i pouliční průvody a manifestace.

2) Jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v bodu 1) včetně kulturních a sportovních akcí pořádaných mimo prostory k těmto účelům určeným, pokud předpokládaný počet zúčastněných osob přesahuje ve vnitřním shromažďovacím prostoru 200 osob a ve vnějším shromažďovacím prostoru 300 osob.

Příloha 4

Obsah identifikační karty prostoru (stavby) pro akce podle čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení

Není-li pro prostor (stavbu) v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce v rámci stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany akce zpracování identifikační karty prostoru (stavby), která bude obsahovat minimálně tyto údaje:

– velikost – využitelná plocha prostoru pro pořádání akce,

– stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob,

– způsob a postup vyhlášení požárního poplachu,

– způsob zajištění evakuace – přesné určení kdo a jakým způsobem oznámí nutnost evakuace, včetně určených únikových komunikací a východů atd.,

– počet, situování, kapacita (šířka) únikových komunikací a východů včetně pokynů k zabezpečení jejich trvalé provozuschopnosti,

– rozmístění, typ (D25, C52) vnitřního hydrantového systému; umístění a vzdálenost venkovních hydrantů počet, druh a rozmístění přenosných hasicích přístrojů,

– informace o dalších věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízeních, jsou-li v objektu/prostoru instalovány,

– umístění uzávěru vody, plynu, topení, rozvodných zařízení elektrické energie, jejich označení včetně přístupu k nim,

– seznam a rozmístění použitých výstražných a informačních tabulek.

Identifikační karta musí být trvale k dispozici pro potřeby požární hlídky a seznámení s jejím obsahem musí být součástí odborné přípravy požární hlídky.

1) Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

2) Například § 3 písm. b) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

ČSN 73 0831.

3) ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb, Shromažďovací prostory.

4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5) Například § 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) § 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

9) § 6 odst. 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

10) § 16 a § 16a zákona o požární ochraně a § 24 vyhlášky o požární prevenci.

11) § 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlášky o požární prevenci.

12) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů, ČSN ISO 3864 (01 80 10)

13) § 2 odst. 4 písm. f) vyhlášky o požární prvenci.

14) Vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

15) § 1 odst. 5 vyhlášky č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

16) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

17) § 7 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

18) § 17 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně.

Reference

V regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Revize provádíme VŽDY s platným oprávněním a pojištěním odpovědnosti vztahující se k technicko - organizační činnosti v požární ochraně.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.