Novinky

Kontroly a revize požárně bezpečnostních zařízení

Provádět zákonné kontroly provozuschopnosti, údržbu, opravy a montáž věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení nám ukládá vyhláška MV 246/2001 sb.,(vyhláška o požární prevenci).

§ 6 – Montáž požárně bezpečnostních zařízení

(1) Při montáži požárně bezpečnostního zařízení musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce.

(2) Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění požadavků uvedených v odstavci 1 písemně.

§ 7 – Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízenírevize hydrantů

(1) Před uvedením požárně bezpečnostního zařízení do provozu, kromě ručně ovládaných požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů, systémů a prvků zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, požárních přepážek a ucpávek, zabezpečuje osoba uvedená v § 6 odst. 2 provedení funkčních zkoušek. Při funkčních zkouškách se ověřuje, zda provedení požárně bezpečnostního zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

(2) Při provozu požárně bezpečnostního zařízení se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popřípadě podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace.

Pokračovat ve čtení ....

revize hasicích přístrojů§ 9 Hasicí přístroje

(1) Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených touto vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

(2) Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší. První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

(3) Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická zkouška a plnění.

Pokračovat ve čtení ....

§ 10 Společné požadavky na projektování, montáž a kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů

(1) Při projektování, popřípadě zpracování podrobnější dokumentace, montáži a kontrole provozuschopnosti vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, jakož i při provádění kontrol, údržbě a opravách zařízení pro zásobování požární vodou a hasicích přístrojů musí osoba, která příslušnou činnost vykonává, splnit podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení nebo hasicího přístroje.

(2) Osoba, která příslušnou činnost podle odstavce 1 provedla, odpovídá za kvalitu provedené činnosti a písemně potvrzuje, že při tom splnila podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení nebo hasicího přístroje.

(3) Podmínky znalostí, praktických dovedností, popřípadě technického vybavení osob provádějících činnosti podle odstavce 1 mohou být stanoveny v průvodní dokumentaci výrobců požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů. Rozsah a obsah takto stanovených podmínek musí odpovídat právním předpisům a příslušným normativním požadavkům.

(4) Stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce požárně bezpečnostních zařízení, která nejsou vyhrazenými druhy, platí pro jejich projektování, montáž a kontroly provozuschopnosti požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2.

(5) Podmínky pro získávání odborné způsobilosti, vydávání a odnímání oprávnění k některým činnostem podle zvláštního právního předpisu16) nejsou ustanoveními odstavců 1 až 4 dotčeny.

Revize a kontrola požárních klapek, ventilů a stěnových uzávěrů Praha

Zákonná roční revize požárních klapek, ventilů a stěnových uzávěrů 

V návaznosti na požadavek vyhlášky MV ČR č. 246/2001, průvodní dokumentací výrobce a normativních požadavků, provádíme půlroční (event. roční) kontroly provozuschopnosti požárních klapek, ventilů a stěnových uzávěrů výrobce Mandík.

Na závěr provedené kontroly vystavujeme doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení.

Protokoly o provedených kontrolách vystavujeme ZDARMA.

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Revize požárních klapek

 Revize požárních klapek  50 a více kusů

150 Kč,- 100,- Kč/ks

Revize požárních klapek  10 – 49 ks

150 Kč/,- 120,- Kč/ks

Revize požárních klapek  1 – 9 ks

 200,- Kč/ks

Revize požárních ventilů

 Revize požárních ventilů  50 a více kusů

150 Kč,- 60,- Kč/ks

Revize požárních ventilů  10 – 49 ks

150 Kč/,- 80,- Kč/ks

Revize požárních ventilů  1 – 9 ks

150,- Kč/ks

Revize stěnových uzávěrů

 Revize stěnových uzávěrů  50 a více kusů

150 Kč,- 60,- Kč/ks

Revize stěnových uzávěrů 10 – 49 ks

150 Kč/,- 80,- Kč/Ks

Revize stěnových uzávěrů 1 – 9 ks

150,- Kč/ks

Cena dopravy po Praze: 300 Kč/návštěva

Cena dopravy Středočeský kraj: 400 Kč/návštěva

Minimální fakturace: 700 Kč

§ 76 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

f) nezabezpečí v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany nebo požárně bezpečnostní zařízení nebo tyto neudržuje v provozuschopném stavu anebo u vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení používá neschválené druhy,

(2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

l) nedodržuje návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se k požární bezpečnosti,

Napište Váš dotaz

 

Revize a kontrola nouzového osvětlení Praha

Zákonná roční revize nouzového osvětlení

V návaznosti na požadavek vyhlášky MV ČR č. 246/2001, průvodní dokumentací výrobců a normativních požadavků, provádíme roční kontroly provozuschopnosti zařízení pro únik osob při požáru – nouzového osvětlení.

Na závěr provedené kontroly vystavujeme doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení.

Protokoly o provedených kontrolách vystavujeme ZDARMA.

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Revize nouzového osvětlení

Roční revize nouzového osvětlení 100 a více kusů

60 Kč,- 30,- Kč/Ks

Roční revize nouzového osvětlení 10 – 99 kusů

60 Kč,- 40,- Kč/Ks

Roční revize nouzového osvětlení 1 – 9 kusů

60,- Kč/Ks

Cena dopravy po Praze: 300 Kč/návštěva

Cena dopravy Středočeský kraj: 400 Kč/návštěva

Minimální fakturace: 700 Kč

§ 76 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

f) nezabezpečí v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany nebo požárně bezpečnostní zařízení nebo tyto neudržuje v provozuschopném stavu anebo u vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení používá neschválené druhy,

(2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

l) nedodržuje návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se k požární bezpečnosti,

Napište Váš dotaz

 

Revize a kontrola požárních dveří Praha

Zákonná roční revize požárních dveří

V návaznosti na požadavek vyhlášky MV ČR č. 246/2001, průvodní dokumentací výrobců a normativních požadavků, provádíme roční kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení pro usměrňování kouře při požáru, únik osob při požáru a zařízení pro omezení šíření požáru – požárně odolné dveře, kouřotěsné dveře a požární dveře se samo zavíračem.

Na závěr provedené kontroly vystavujeme doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení.

Protokoly o provedených kontrolách vystavujeme ZDARMA.

§ 76 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

f) nezabezpečí v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany nebo požárně bezpečnostní zařízení nebo tyto neudržuje v provozuschopném stavu anebo u vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení používá neschválené druhy,

(2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

l) nedodržuje návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se k požární bezpečnosti,

Napište Váš dotaz

 

Revize, kontrola a montáž požárních ucpávek Praha

Zákonná roční revize požárních ucpávek

V návaznosti na požadavek vyhlášky MV ČR č. 246/2001, průvodní dokumentací výrobce a normativních požadavků, provádíme roční kontroly provozuschopnosti (revize) požárních ucpávek značky Hilty, Promat a Intumex.

Na závěr provedené kontroly vystavujeme doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení.

U systémů značky Intumex jsme oprávněni, a zároveň i provádíme opravy poškozených prostupů.

Protokoly o provedených kontrolách vystavujeme ZDARMA.

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Revize požárních ucpávek

Roční revize požárních ucpávek 100 a více kusů

90 Kč,- od 20,- Kč/Ks

Roční revize požárních ucpávek 10 – 99 ks

90 Kč/,- 40,- Kč/Ks

Roční revize požárních ucpávek 1 – 9 ks

90,- Kč/Ks

Cena dopravy po Praze: 300 Kč/návštěva

Cena dopravy Středočeský kraj: 400 Kč/návštěva

Minimální fakturace: 700 Kč

§ 76 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

f) nezabezpečí v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany nebo požárně bezpečnostní zařízení nebo tyto neudržuje v provozuschopném stavu anebo u vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení používá neschválené druhy,

(2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

l) nedodržuje návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se k požární bezpečnosti,

Napište Váš dotaz

 

Reference

V regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Revize provádíme VŽDY s platným oprávněním a pojištěním odpovědnosti vztahující se k technicko - organizační činnosti v požární ochraně.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.