Novinky

Kontrola a revize hasicích přístrojů a hydrantů

Revize hasicího přístroje již od 40 Kč/ks, hydrantu od 80 Kč/ks!

Odkazy na právní předpis:

Provádět zákonné kontroly provozuschopnosti, údržbu, opravy a montáž věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení nám ukládá vyhláška MV 246/2001 sb.,(vyhláška o požární prevenci).

Sněhový-hasicí-přístroj§ 9 Hasicí přístroje

(1) Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených touto vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

(2) Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší. První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

(3) Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická zkouška a plnění.

Pokračovat ve čtení ....

§ 6 – Montáž požárně bezpečnostních zařízení
požární hydrant

(1) Při montáži požárně bezpečnostního zařízení musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce.

(2) Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění požadavků uvedených v odstavci 1 písemně.

§ 7 – Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení

(1) Před uvedením požárně bezpečnostního zařízení do provozu, kromě ručně ovládaných požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů, systémů a prvků zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, požárních přepážek a ucpávek, zabezpečuje osoba uvedená v § 6 odst. 2 provedení funkčních zkoušek. Při funkčních zkouškách se ověřuje, zda provedení požárně bezpečnostního zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

(2) Při provozu požárně bezpečnostního zařízení se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popřípadě podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace.

Pokračovat ve čtení ....

§ 10 Společné požadavky na projektování, montáž a kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízenía hasicích přístrojů

(1) Při projektování, popřípadě zpracování podrobnější dokumentace, montáži a kontrole provozuschopnosti vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, jakož i při provádění kontrol, údržbě a opravách zařízení pro zásobování požární vodou a hasicích přístrojů musí osoba, která příslušnou činnost vykonává, splnit podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení nebo hasicího přístroje.

(2) Osoba, která příslušnou činnost podle odstavce 1 provedla, odpovídá za kvalitu provedené činnosti a písemně potvrzuje, že při tom splnila podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení nebo hasicího přístroje.

(3) Podmínky znalostí, praktických dovedností, popřípadě technického vybavení osob provádějících činnosti podle odstavce 1 mohou být stanoveny v průvodní dokumentaci výrobců požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů. Rozsah a obsah takto stanovených podmínek musí odpovídat právním předpisům a příslušným normativním požadavkům.

(4) Stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce požárně bezpečnostních zařízení, která nejsou vyhrazenými druhy, platí pro jejich projektování, montáž a kontroly provozuschopnosti požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2.

(5) Podmínky pro získávání odborné způsobilosti, vydávání a odnímání oprávnění k některým činnostem podle zvláštního právního předpisu16) nejsou ustanoveními odstavců 1 až 4 dotčeny.

Kontrola a revize hasicích přístrojů Praha

Zákonná roční revize a periodická zkouška hasicího přístroje

V návaznosti na požadavek vyhlášky MV ČR č. 246/2001, provádíme roční kontroly provozuschopnosti všech typů hasicích přístrojů.

Dále provádíme periodické zkoušky, při kterých se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu.

V průběhu revize označujeme hasící přístroje kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury (štítky a plomby jsou započítány v ceně kontroly – viz záložka Cena služby).

Kontrolní štítek - vyplněný 2015 nový (1)

 

Na závěr revize a periodické zkoušky vystavujeme protokol o provozuschopnosti hasicího přístroje a protokol o provedené periodické zkoušce hasicího přístroje.

Protokoly o provedených kontrolách vystavujeme ZDARMA.

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Revize hasicího přístroje

Roční revize přenosných hasicích přístrojů, 100 a více ks

140 Kč,-  40,- Kč/ks

Roční revize přenosných hasicích přístrojů, 10 – 99 ks

140 Kč,-  60,- Kč/ks

Roční revize přenosných hasicích přístrojů, 4 – 9 ks

140 Kč,-   80,- Kč/ks

Roční revize přenosných hasicích přístrojů, 1 – 3 ks * V případě objednání jako samostatné služby – cena od 250 Kč/ks

140 Kč,-   120,- Kč/ks *

Zákonná roční revize pojízdného a přívěsného hasicího přístroje

150 Kč/,- od 90,- Kč/ks

Periodická kontrola HP

Periodická kontrola přenosného hasicího přístroje

500 Kč,- od 450,- Kč/ks

Periodická kontrola pojízdného hasicího přístroje

500 Kč,- od 950,- Kč/ks

Oprava hasicího přístroje

Oprava (drobná) hasicího přístroje

20 Kč,- od 10,- Kč/ks

Plnění hasicího přístroje

Plnění hasicího přístroje (mimo součást periodické kontroly)

450 Kč,- od 220,- Kč/ks

Ekologická likvidace hasicího přístroje

Ekologická likvidace všech typů hasicích přístrojů

150 Kč,- od 100,- Kč/ks

Cena dopravy po Praze: 300 Kč/návštěva

Cena dopravy Středočeský kraj: 400 Kč/návštěva

Minimální fakturace: 700 Kč

§ 76 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

f) nezabezpečí v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany nebo požárně bezpečnostní zařízení nebo tyto neudržuje v provozuschopném stavu anebo u vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení používá neschválené druhy,

(2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

l) nedodržuje návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se k požární bezpečnosti,

Napište Váš dotaz

 

Kontrola, revize a tlaková zkouška hydrantů Praha

Zákonná roční revize hydrantu

V návaznosti na požadavek vyhlášky MV ČR č. 246/2001 a ČSN 730873 a ČSN EN 671 – 1 až 3, provádíme v regionu Praha a okolí roční kontroly provozuschopnosti a tlakové zkoušky požárně bezpečnostních zařízení pro zásobování vodou – požárních hydrantů.

V průběhu revize označujeme hydrantové skříně (u nástěnných hydrantů) kontrolním štítkem a plombou skříně (štítky a plomby jsou započítány v ceně kontroly – viz záložka Cena služby).

Kontrolní štítek - vyplněný 2015 nový (1)

 

Na závěr provedené kontroly vystavujeme protokol o provozuschopnosti.

Protokoly o provedených kontrolách vystavujeme ZDARMA.

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Revize požárního hydrantu

Roční revize nástěnného požárního hydrantu, 20 a více kusů

90 Kč,-  80,- Kč/ks

Roční revize nástěnného požárního hydrantu, 4 – 19 kusů

140 Kč,-  100,- Kč/ks

Roční revize nástěnného požárního hydrantu, 1 – 3 kusů * V případě objednání jako samostatné služby – cena od 250 Kč/ks

160 Kč,-  140,- Kč/ks *

Roční revize podzemního a nadzemního hydrantu

150 Kč/,- od 90,- Kč/ks

Periodická zkouška hadic

Periodická tlaková zkouška hadic D25 (1 x za 5 let)

500 Kč,- od 100,- Kč/ks

 Příslušenství

Hadice D25 – 20 m (včetně plastových spojek) 

1 000 Kč,- 850,- Kč/Ks

Proudnice plastová neuzavíratelná

290 Kč,- 130,- Kč/Ks

Cena dopravy po Praze: 300 Kč/návštěva

Cena dopravy Středočeský kraj: 400 Kč/návštěva

Minimální fakturace: 700 Kč

§ 76 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

f) nezabezpečí v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany nebo požárně bezpečnostní zařízení nebo tyto neudržuje v provozuschopném stavu anebo u vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení používá neschválené druhy,

(2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

l) nedodržuje návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se k požární bezpečnosti,

Napište Váš dotaz

 

Reference

V regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Revize provádíme VŽDY s platným oprávněním a pojištěním odpovědnosti vztahující se k technicko - organizační činnosti v požární ochraně.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.