Novinky

Dokumentace požární ochrany

Základní druhy dokumentace a jejich předepsaný obsah

V návaznosti na požadavek vyhl. č. 246/2001 Sb. Vám zpracujeme a dodáme kompletní dokumentaci požární ochrany.

Při zpracování vždy dbáme na:

  • Věcnou správnost – postupujeme dle osnovy výše uvedené vyhlášky.
  • Srozumitelnost – dokumentaci zpracováváme v českém jazyce bez složitých odborných termínů a nevysvětlitelných zkratek.
  • Jednoznačnost – používáme přesné citace a odpovídající terminologii a zároveň jasně vymezujeme okruhy adresátů a požadavky na jejich chování a odpovědnost.
Dokumentace požární ochrany
  • Stručnost – uvádíme pouze nezbytné a důležité informace.
  • Technický jazyk – využíváme technickou terminologii a nepoužíváme nevhodné přívlastky.
  • Logickou strukturovanost – vhodně volíme sled údajů s ohledem na vzájemné vazby.
  • Barevné provedení – snažíme se upoutat pozornost zvýrazněním důležitých informací; u grafické dokumentace zejména barevným odlišením, viz požární poplachové směrnice vzor, evakuační plán vzor.
  • Přístupnost – při zpracování a následném umístění dokumentace požární ochrany vybíráme vhodné místo pro zveřejnění, s ohledem na čtecí velikost a osvětlení prostor.
  • Přiměřenost – zvažujeme množství zveřejňované dokumentace a informací, tak aby nedošlo k přesycení adresátů.
  • Oprávněnost – dokumentaci vždy zpracovává a podepisuje odborně způsobilá osoba v požární ochraně nebo technik požární ochrany.

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

Dokumentace o začlenění nám označuje druh provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována. Dále pak, údaje o provozované činnosti a jejich charakteristiky důležité pro začlenění.

Pro více informací pokračujte:

Členění provozovaných činností

Posouzení požárního nebezpečí (POSUZO)
Jedná se o dokumentaci, kterou je nutno zpracovat pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím a u činností, kde jsou složité podmínky pro zásah.

Pro více informací pokračujte:

Posouzení požárního nebezpečí

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Vytvoříme Vám vlastní organizační systém, nezbytný pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Přitom vycházíme z kategorií a rozsahu provozovaných činností. Směrnice vždy obsahují přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím, s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti. Dále mohou obsahovat, např. individuální příkazy a zákazy, vymezení požadavků na údržbu technologických zařízení včetně požadavků na odbornou kvalifikaci lidí, kteří ji provádějí, určení ohlašoven požárů, zajištění požární ochrany v mimopracovní době apod.

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Dokumentce PO

Stanovení zabezpečení organizace PO (směrnice)

od 1000 Kč,- od 800 Kč,-

Hrozící postih:

§ 76 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

e) nevyhotoví předepsanou dokumentaci požární ochrany nebo ji neudržuje v souladu se skutečným stavem anebo neplní podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené,

j) nestanoví organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí nebo prokazatelně nestanoví podmínky požární bezpečnosti podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo § 6 odst. 2,

Organizační směrnice náhled

Napište Váš dotaz

 

Požární řád

V Požárním řádu

Vám stručně popíšeme provozované činnosti a její charakteristiky podle požárního nebezpečí, požárně technické charakteristiky látek a jejich nejvyšší přípustné množství. Stanovíme podmínky požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru a vymezíme oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti. Dále stanovíme podmínky pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zajištění volných únikových cest.

V příloze uvádíme pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a přehled o umístění výstražných značek, hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Dokumentace PO

Požární řád pracoviště

od 200 Kč,-

Hrozící postih:

§ 76 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

e) nevyhotoví předepsanou dokumentaci požární ochrany nebo ji neudržuje v souladu se skutečným stavem anebo neplní podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené,

Požární řád náhled_Stránka_2

Napište Váš dotaz

 

Požární poplachové směrnice

Určují způsob a místo ohlášení požáru, způsob vyhlášení požárního poplachu a další postup (evakuace, pomoc osob při zdolávání požáru telefonní čísla ohlašovny požáru, tísňového volání a dodavatelů elektřiny, plynu a vody).

Požární poplachové směrnice – VZOR

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Dokumentace PO

Požární poplachové směrnice

od 200 Kč,-

Hrozící postih:

§ 76 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

e) nevyhotoví předepsanou dokumentaci požární ochrany nebo ji neudržuje v souladu se skutečným stavem anebo neplní podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené,

Požární poplachové směrnice - náhled

Napište Váš dotaz

 

Požární evakuační plán

Vytvoříme Vám Evakuační plán dle normy ČSN ISO 23601, který upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem. Zároveň stanovuje povinnosti osob při organizaci a zajištění této evakuace.

Požární evakuační plán – VZOR

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Dokumentace PO

Požární únikový/evakuační plán

od 1000 Kč,- dle složitosti

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

e) nevyhotoví předepsanou dokumentaci požární ochrany nebo ji neudržuje v souladu se skutečným stavem anebo neplní podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené,

Evakuační plán náhled_Stránka_1

Napište Váš dotaz

 

Řád ohlašovny požárů

Řád ohlašovny požárů

Řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby a způsob oznámení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje.

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Dokumentace PO

Řád ohlašovny požáru

od 200 Kč,- 

Hrozící postih:

§ 76 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

e) nevyhotoví předepsanou dokumentaci požární ochrany nebo ji neudržuje v souladu se skutečným stavem anebo neplní podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené,

Řád ohlašovny požáru náhled_Stránka_1

Napište Váš dotaz

 

Dokumentace zdolávání požáru (DZP)

Dokumentace zdolávání požáru

DZP tvoří operativní plán zdolávání požárů a operativní karta, které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických a podnikajících fyzických osob.

Vypracováváme jí u vysokého požárního nebezpečí, nebo pokud jsou v objektu složité podmínky pro požární zásah.

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Dokumentace PO

Dokumentace zdolávání požáru

od 1000 Kč,-  dle složitosti

Hrozící postih:

§ 76 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

e) nevyhotoví předepsanou dokumentaci požární ochrany nebo ji neudržuje v souladu se skutečným stavem anebo neplní podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené,

DZP náhled

Napište Váš dotaz

 

Požární kniha

Požární kniha

Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany, např. o provedených preventivních požárních prohlídkách, školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany, o vzniklých požárech, uskutečnění cvičného požárního poplachu a kontrole dokumentace požární ochrany.

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Dokumentace PO

Požární kniha

40 Kč,-  

POŽÁRNÍ KNIHA_Stránka_01

Napište Váš dotaz

 

Více o druhu zpracování a vedení požární dokumentace najdete ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 246/2001 (vyhláška o požární prevenci).

Kompletní ceník najdete zde!

Reference

V regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Revize provádíme VŽDY s platným oprávněním a pojištěním odpovědnosti vztahující se k technicko - organizační činnosti v požární ochraně.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.