Novinky

Bezpečnostní značky

Doplnění bezpečnostního značeníPožární značka - hasicí přístroj

Nevíte si rady, jaké konkrétní výstražné, bezpečnostní a požární tabulky je potřeba rozmístit v objektu, a to tak abyste se vyhnuli případným sankcím státních kontrolních orgánů?

Objednejte si u nás preventivní požární prohlídku a my Vám na základě jejího zhodnocení navrhneme a popřípadě i doplníme veškeré nutné požárně bezpečnostní značení.

Mezi základní povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany patří označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany (hasicí přístroje) a požárně bezpečnostní zařízení.

Tento požadavek vychází ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Konkrétně z § 5 písmena d).

Účelem bezpečnostních barev a značek je rychle upozornit na objekty a situace ovlivňující bezpečnost a zdraví.

V rámci provedené preventivní požární prohlídky předkládáme objednateli návrhy na doplnění chybějícího požárně bezpečnostního značení. Součástí návrhů je i cenová nabídka jejich dodávky a montáže.

Konečná cena je vždy odvislá od rozsahu zajišťovaných služeb.

Pro poskytnutí bližších informací nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Zákon č. 133/1985 sb. o požární ochraně

ČÁST ŠESTÁ

POSTIH PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A FYZICKÝCH OSOB

Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám

§ 76

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

a) neoznačí místa a pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,

Vzhled bezpečnostních značek

Dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, dělíme bezpečnostní značky na:

Bezpečnostní značky zákazové

mají kruhový tvar, černý piktogram na bílém pozadí, červený okraj a šikmý pruh

Bezpečnostní značky příkazové

poznáme podle kruhového tvaru s bílým piktogramem na modré pozadí.

Bezpečnostní značky výstražné

mají trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí s černým okrajem.

Informativní značky pro označení únikové cesty

a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí

Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany

a požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty k nim mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na červeném pozadí

Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.

Reference

V regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Revize provádíme VŽDY s platným oprávněním a pojištěním odpovědnosti vztahující se k technicko - organizační činnosti v požární ochraně.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.